نمونه سوالات آزمون پاراگلایدر

 

9- معلم یگانه است را توضیح دهید.

10- چهار نیروی پرواز را ذکر کنید.

11- اصل برنولی را بیان دارید.

12- قانون سوم نیوتن در باب حرکت چه میگوید.

13- اجزای ایرفویل را با ترسیم شکل نشان دهید.

14- واماندگی چیست؟

15- اهمیت نیروی وزن در پاراگلایدر را توضیح دهید.

16- نیروی رانش پاراگلایدر کجاست.

17- چنانچه سرعت هوایی 2 برابر شود ، پسای مزاحم چند برابر خواهد شد؟

18- اگر سرعت نصف شود پسای القایی چند برابر میشود؟

19- افزایش سرعت باعث کاهش کدام نوع پسا میشود؟

20- میزان کارایی وسیله هوایی با کدام پسا بررسی میشود؟

21- آیرودینامیک را از نظر لغوی تعریف کنید.

22-C.G به چه معناست؟

23-Roll چیست ؟

24- حداقل 5 مورد از علل ناموفق بودن Take Off را ذکر نمایید.

25-Pitch چیست ؟

26- Yaw چیست ؟

27- عوامل موثر در اوج گیری را بنویسید.

28- عوامل موثر در نزول را بنویسید.

29-Glide Ratio چیست؟

30- اثر وزن در سرش را توضیح دهید.

31- نیروی جانب به مرکز را توضیح دهید و ارتباط آن را با پاراگلایدر توصیف نمایید.

32- دوران خارج از کنترل در چه موقعی رخ خواهد داد؟

33- تفاوت واماندگی اولیه و واماندگی ثانویه چیست؟

34-Ground Effect چیست؟

35- تفاوت تعادل ، کنترل و پایداری را توضیح دهید.

36- سطوح و ابزار کنترل در پاراگلایدر را توضیح دهید.

37- پایداری استاتیکی و دینامیکی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

38- نزدیک بینی موقت در پرواز چیست ؟

39- نقاط کور پروازی پاراگلایدر را مشخص نمایید.

40- پاراگلایدری که در ارتفاع پایین تر از شما قرار دارد به شما حق تقدم دارد یا شما دارای حق تقدم هستید؟

41- پس از فرود چه اقدامی باید به سرعت انجام گیرد؟

42- استفاده از سایت های عمومی پرواز برای خلبان آموزشی چه حکمی دارد؟

43- در حرکت روبروی دو پرواز کننده ، وظایف و اعمال هریک از خلبانان را مشخص نمایید.

44- سبقت گرفتن در چه شرایطی ممنوع است؟

45- هنگام سبقت گرفتن خلبان سبقت گیرنده چگونه باید عمل نماید.

46- شما به موازات دامنه در حال پرواز هستید ، خلبان دیگری از روی ارتفاع برخاست نموده و از سمت راست در حال قطع کردن مسیر شماست . شما چگونه عمل میکنید؟

47- سه نفر آماده برخاست از یک ارتفاع هستند . حق تقدم پرواز را معین نمایید. با چه فاصله ای باید برخاست صورت گیرد؟

48-Plan چیست؟

49- رعایت حاشیه امنیتی در پرواز چیست؟

50- حداقل ارتفاع ایمن برای انجام مانور S چند متر است؟

51- حداقل ارتفاع ایمن برای انجام مانور O چند متر است؟

52- پرواز VFR چیست؟

53- یازده مورد از 22 مورد ملاحظات ویژه ایمنی را ذکر نمایید.

54-Solo یعنی چه ؟

55- شبکه رادیویی برای آموزش پروازی پاراگلایدر چگونه سازماندهی میشود؟

56- دو مورد از موارد اشکال تلفظی در زبان فارسی و انگلیسی را معرفی نمایید.

57- با اتمام ارسال پیام ، کلمه مخصوصی بکار میرود . ذکر نمایید.

58- هر Knot معادل چند کیلومتر بر ساعت میباشد؟

59- از ارتباط قراردادی در چه مواقعی استفاده میشود؟

60- Hand Signals معلم را با فرامین کلامی پاسخ دهید.

61- اجزای ساختمانی پاراگلایدر را بطور کامل و مشروح بنویسید.

62- کدام لای از کانوپی زودتر دچار فرسایش میشود؟ چرا ؟

63- انواع کلی صندل ها را نام ببرید.

64- انواع بازدیدها را بنویسید و تشریح نمایید.

65- انواع حمل و نقل را نام ببرید.

66- سه مورد از سایر نکات حمل و نقل را بنویسید.

67- پنج مورد از موارد نگهداری را بنویسید. 

68- سه مورد از موارد نظافت را بنویسید.

69-سه مورد از موارد انبارداری را بنویسید.

70-انواع بسته بندی را ذکر نموده و کلیات بسته بندی را بنویسید.

71-شش مورد از 12 مورد ویژگی های پروازی پاراگلایدر را بنویسید.

72-انواع پاراگلایدر از نظر اندازه را توضیح دهید.

73-انواع پاراگلایدر از نظر نمای بال را توضیح دهید.

74-نسبت منظری چیست؟

75-در انتخاب بال مناسب جهت انجام پرواز در شرایط باد زیاد به چه مواردی توچه خواهید نمود؟

76- انواع پروازهای اضطراری را نام برده و توضیح دهید. 

77-در برخاست حد مجاز کشیدن ترمزها برای شما ( فقط ) به چه میزان میباشد؟

78-Tuck چیست؟

79-در فرود ناخواسته بر روی درخت چگونه عمل خواهید نمود؟

80-سوابق حوادث رخ داده در جهان در خصوص فرود بر روی درخت بسیار زیاد است لیکن به دو دلیل آمار تلفات و صدمات کمی گزارش شده است. چرا؟

81-دوازده مورد از تجهیزات پروازی ذکر شده در کتاب را فقط نام ببرید.

82-اهمیت استفاده از Helmet بیان دارید.

83- تفاوت هوا با آب و هوا را بیان نمایید.

84- شما در کدام یک از لایه های جوی پرواز خواهید نمود؟ حد متوسط این لایه چه میزان است؟

85-انواع مقیاس های دماسنجی را فقط نام ببرید.

86- 68 درجه F برابر با چند درجه C میباشد؟

87-اهمیت فشار هوا را بیان نمایید.

88- میزان فشار استاندارد را مشخص نمایید. کاهش یا افزایش از این مقدار چه تاثیری در پرواز شما خواهد داشت؟

89-ارتباط تغییر فشار با تغییر ارتفاع را بیان دارید.

90-ارتباط تغییر فشار با دما را بیان دارید.

91-سیزده مورد از 29 مورد ذکر شده در خصوص آماده سازی بال را بنویسید.

92-چهار مورد از 13 مورد ذکر شده در خصوص برخاست را بنویسید.

93-از بال کشی در باد صفر هر چه میدانید بنویسید.

94-چهار مورد از مقررات سایت پروازی را بنویسید.

95-در برخاست شما به چه نکاتی توجه دارید بنویسید.

96- Final بستن در چه ارتفاعی صورت میگیرد؟ و به چه معناست؟

97- روش های فرود را نام ببرید. شما از کدام روش استفاده خواهید نمود؟

98- فرود چتربازی چیست؟

99- برای هدف زنی چه اندازه ای مطلوب است؟

100- پایان دوره شما با چه شرایطی حاصل میشود؟

/ 0 نظر / 81 بازدید