مديريت مجموعه پروازی آسمان ری به شرکت پرسان واگذار گرديد.

 

ضمن تبريک به مسئولين شرکت پرسان اميدواريم در برنامه های خود موفق باشند.

آسمان ری سایت آسمان ری